Se incarca pagina ...

Înscrieri în clasa a IX-a

Legislație

* ORDIN nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice.... [citește mai mult]


* Anexanr. 1 la ordinul MECS nr.5.082 /31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 - CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2016-2017


* Anexa nr. 2 la ordinul ME CS nr. 5.082 /31.08.2015 privind Calculul mediei de admitere

Admiterea în învățământul liceal de stat - 2016 Calculul mediei de admitere utilizat e pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 201 6 - 201 7 1. Media de admitere , pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX - a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la e valuarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere. [citește mai mult]


* ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat

În baza prevederilor Legii învăţământului republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nr. 84/1995, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare... [citește mai mult]


* Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învățământul liceal de stat - Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea ş i desfăşurarea admiterii în învățământul liceal de stat

Art. 1. Admiterea elevilor în învățământul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie. Art. 2. (1) Absolvenții clasei a VIII-a participă la Evaluarea Națională , examen național care reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfăşurare, disciplinele la care se susține Evaluarea Națională şi programele care stau la baza elaborării itemilor sunt stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin ordin separat. (2) Media generală obținută la Evaluarea Națională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învățământul liceal de stat... [citeste mai mult]


* METODOLOGIA DE ORGANIZARE  SI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2011-2012 IN LICEELE VOCATIONALE - ANEXA III la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul liceal de stat

Studiu după natură – desen: natură statică compusă din două sau cel mult trei obiecte, dintre care unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje), compusă pe contraste valorice Note : (1) Se interzice compunerea naturii statice în exclusivitate din obiecte albe (gips), pe fundal alb. (2) Dacă în fundal se foloseşte o draperie, aceasta nu va avea falduri. [citeste mai mult]

 


* METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINTELOR DE LIMBĂ MODERNĂ - Anexa IV la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învătământul liceal de stat

Art. 1. a) Unitățile de învățământ care au în structura lor clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX-a la aceste clase, o probă de verificare a cunoştințelor de limbă modernă .
b) Proba se organizează în centre stabilite de comisia de admitere județeană/a municipiului Bucureşti, în perioada prevăzută de metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învățământul liceal de stat.... [citeste mai mult]