Se incarca pagina ...

Bacalaureat

Legislație

 CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016
Sesiunea iunie-iulie 2016

30 mai – 3 iunie 2016

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

3 iunie 2016

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

13 - 15 iunie 2016

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

15 - 17 iunie 2016

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

21 – 24 iunie 2016

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

27 iunie - 1 iulie 2016

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

4 iulie2016

Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

5 iulie 2016

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

6 iulie 2016

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

8 iulie 2016

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

12 iulie 2015

Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

12 iulie 2015

Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

13 -15 iulie 2015

Rezolvarea contestaţiilor

16 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale

 

 NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

 


 

* O R D I N U L   5 0 8 0  din 2 0 1 5
privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2016 În temeiul prevederilor art.77, alin. (5) și ale art.361 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi ale prevederilor ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice.... [citeste mai mult]
 


* M E T O D O L O G I A de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind o rganizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat

Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluar e a competenţelor, a nivelului de cultură generală şi de specializare, atins de absolvenţii de liceu. (2) Dreptul de a susţine bacalaureatul îl au elevii car e au promovat învăţământul liceal, indiferent de forma de învăţământ. (3) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului ș i Sportului, numit în continuare MECTS, organizează în fiecare an şcolar, potrivit l egii, două sesiuni de bacalaureat. [citeste mai mult]

 


* Atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat - Anexa 3 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind org anizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat

Preşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: (1) controlează şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judeţului/municipiulu i Bucureşti; (2) poate decide asupra organizării de centre de bacala ureat fie pe grupuri de licee, fie pe filiere, profiluri, specializări/calificări profesionale; (3) ia măsuri de soluţionare a problemelor de finanţare a acţiunilor legate de organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat ... [citeste mai mult]